Family life חיי משפחה

קצת רגש לפני השכלה

קצת רגש לפני השכלה

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר חיי משפחה

תרגילי כתיבה

מחקר חדש מראה כי תמיכה רגשית של אמהות בצאצאיהן בגיל הרך, משפיעה לטובה על הישגי הילדים בבית הספר.

מחקרים לא מעטים הצביעו על הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי שילדים גדלים בו לבין סיכוייהם להצליח בבית הספר. ילדים שגדלו במשפחות ממעמד חברתי נמוך, שהכנסתן נמוכה, נוטים יותר מאחרים להיכשל כבר בתחילת הדרך.

/sysvault/docsfiles2/thcdd7237902-cf44-4472-b995-7c2e674a6583.jpg

הסיבות העיקריות לכישלון של הילדים אלה, מלבד העוני וריבוי הנפשות במשפחה, קשורות ליחסים שלהם עם האמהות שלהם. עבודות מחקר הראו כי יחסי הילד עם אמו משפיעים על התפתחותו הקוגניטיבית והלשונית. הן בדקו כיצד השכלתה של האם, ההערכה העצמית שלה והאינטליגנציה שלה משפיעים על הישגי הילד. נמצא שככל שמשתנים אלה נמוכים יותר, הסיכון שהילד ייכשל בבית הספר גבוה יותר.

/sysvault/docsfiles2/thcde7a98069-593a-45fa-8fe7-86d9cf50894f.jpg

כדי להבין טוב יותר את ההשפעה על הסביבה החינוכית שבה גדלים ילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך על התפתחותם העתידית, בדקה ג'ין פ' קלי, חוקרת מאוניברסיטת וושינגטון, כיצד השפיעו היחסים של הילדים עם אִמותיהם על הישגיהם בלימודים בכיתה א'.

/sysvault/docsfiles2/thcd27394a17-6568-4a3f-be8e-5e045193482e.jpg

החוקרת שמה דגש לא רק על הישגיהם של הילדים בלימודים, אלא גם על ההתפתחות החברתית שלהם. היא התבססה על מחקרים שהראו כי יש קשר הדוק בין התחום החברתי להישגים בבית הספר. אם לילד יש קשרים טובים עם בני גילו בבית הספר, גם הישגיו בלימודים משתפרים. קשרים חברתיים טובים תורמים להצלחה בלימודים גם בטווח הארוך. קלי בדקה גם את יכולתם של הילדים ליצור קשר עם המורים. לטיב הקשר עם המורה יכולה להיות השפעה על ההישגים במגוון רחב של תחומים. מחקרים שונים הראו כי לקשרים טובים עם המורים חשיבות מיוחדת לילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בשנות הלימודים הראשונות. אם הילדים מקבלים תמיכה מהמורים, הסיכויים שהם ייכשלו קטנים. הדבר משפיע, כמובן, על יכולתם להתקדם בהמשך.

/sysvault/docsfiles2/thcd0be61553-ffb1-43d6-8b08-98183414942b.jpg