lesson 18

בדואר

In the post office.

Page 2

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

תרגילי כתיבה

למחרת (למוחורת) מיד עם סיום עבודתו, הלך נתן ישר לדואר השכונתי. לפני שיצא לדרכו רשם על פתק את על הפעולות שהוא צריך לעשות בדואר.

/sysvault/docsfiles2/cd2ce66da6-6e25-4bf2-a5a7-5a0e04fb7f13.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd922e11bf-6fe1-4bba-a3b3-f00c159ce253.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9d046b6d-fad4-4228-b634-871292207471.jpg

נתן הגיע לדואר ולשמחתו השער היה פתוח. נתן נכנס לאולם של הדואר.

/sysvault/docsfiles2/cdb9ab786c-96c3-4a50-9d37-5d589247a44a.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd0e988344-e566-4b99-a77f-c74619cdeb0f.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd15cb7660-4d46-4cec-ba9d-ef39b9d85c57.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdedaae329-88f5-41ea-aabd-e976a977cc89.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd970a61f3-aad8-44e8-9fd8-bbd63b112a7c.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd25b17536-ce8c-4ce5-93f5-690103552563.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd647595b0-85bd-4530-8942-3cb912e6d756.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdaa4ae084-141e-41df-9cce-4d1b7276a606.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdede580dc-962e-45d1-a8c2-0d63815a79a6.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd1340b905-e212-49eb-b4fc-cbeacae238d5.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdd519f927-4d3b-46ef-8a0e-1f212c16b6df.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd5b0c9088-12f6-43cb-b4c2-95e61f79f3e4.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd7111361f-f325-448e-8d67-cd0c6c032c7e.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd6427c452-0cde-496f-add1-1cea50f4a253.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdf1552f8d-8319-455a-84aa-9f23e83a0466.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd338b97a6-f9a4-40c5-840b-9f266fced81b.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd6e836d64-b60c-45bf-a680-b5b94f088fb1.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd43bd48f6-c8c4-4d39-8854-1130789e6fea.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd082f5ca0-dfe6-4933-bd03-ad53d0abff6e.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd3cdec913-729b-4d58-91f2-06dd2b981180.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd54297f0b-1363-4ebe-b50b-f9911e65721c.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd7d17fd70-e090-442d-94a7-50c2edadcb7c.jpg
Natan