урок 16

טיול לירושלים

Путешествие в Иерусалим

страница 2

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 16

Чудесно! Вы закончили урок 16

תרגילי כתיבה

חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על התוכנית, בבקשה להסתכל על הדפים.

/sysvault/docsfiles2/
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd4eaf36c0-2a2d-43d3-8caa-74cd92dea915.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cdb9f69185-414b-47d4-b424-72e7fe9f7bf1.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd957cc4e9-51f9-4982-900f-ca93c816a920.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd29a663f3-0335-47cd-8446-01c39b837bfc.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd6dd9876a-4dbe-45fd-ba1f-32dfd051ea1c.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd945a1527-74f0-4c0b-8575-19d9f748ebaf.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cdc50b52df-5d8f-4823-a4eb-5e40eb4a28d0.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd187a462e-4310-4eb7-bc17-d70e45e84676.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd2db79314-d960-4077-abc0-d8b1a0247119.jpg
Moshe

אחר כך נמשיך לנסוע לאוניברסיטה העברית בהר הצופים.
נבקר שם בקמפוס, ונצא לצפות.

/sysvault/docsfiles2/cdd6b88cec-64d2-41f3-9de9-4ec56cfcd978.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd77348375-54b0-4703-a511-5f1cef89a371.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd14650710-aa3d-4d3d-adaf-5d621de41de1.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd9dedff48-4d1b-4758-87df-546164a32796.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd594d27c4-dcba-46e6-9a08-65663b05f41f.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd74495889-15e0-498f-9539-06003fddf4ee.jpg
Moshe

כן, יש לי שאלה. האם אנחנו נשב כל הזמן באוטובוס?

/sysvault/docsfiles2/cddc41c5a7-34eb-40d2-8709-4508aa7d444e.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cd23771219-413a-4eba-8597-f7cafdb7faf4.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cd5a450f61-b999-482b-9739-3f7cd8272a6d.jpg
Tamar

את צודקת בהחלט. אבל יש לנו רק יום אחד ואנחנו רוצים לראות הרבה מקומות ואין לנו מספיק זמן.

/sysvault/docsfiles2/cdea8c80ce-1330-4c57-95a1-df6c3b3d0a13.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd9555d4af-cded-43f1-838a-036d5acb4791.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd13a10811-6307-4bfd-b036-4fdd3123ff2a.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cdbd43d178-7bb7-4401-b2b4-e5646be45ecc.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd4590aa00-1c84-4195-b51c-7071640cd001.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd097cbe1c-e6b1-4fa4-a8f0-4efa61bc5f55.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf20162b1-2f38-4714-b506-d874e3a0b808.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd53d77357-e472-4529-b2d5-05c6ff82ef1b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd51c8ebe9-7925-4221-a372-1554c1ee370a.jpg