lesson 11

משפחה

Family.

Page 3

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם את ההפתעה שלנו, את המתנה שלנו.

/sysvault/docsfiles2/
Naomi

/sysvault/docsfiles2/cdfef53a82-a884-49d4-813b-624b8f840c3d.jpg

סבתא, ספרי לנו את התמונה הזאת?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

זה סבא גדעון, וזאת סבתא נעמי, יש לנו שני בנים, דן ורמי, זה דן וזה רמי. זה דן, אבא שלך. וזאת דנה, אמא שלך. זאת שירה אחותך, וזה אתה חנן. זאת מירה האישה של רמי. רמי הוא הדוד שלך ומירה היא הדודה שלך. לרמי ולמירה יש ילד וילדה, שי ועדי. שי בן דוד שלך, ועדי בת דודה שלך. והנה חנן, אתה הנכד שלנו, וזה שי, גם שי נכד שלנו. והנה שירה, את הנכדה שלנו, וגם עדי נכדה שלנו. יש לנו שני נכדים ושתי נכדות.

/sysvault/docsfiles2/
Naomi

סבתא, אני אוהב את הסיפור שלך. עכשיו ספרי לנו את הסיפור עוד פעם.

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

אחר כך חנן, בסדר?

/sysvault/docsfiles2/
Naomi

בסדר סבתא, אחר כך.

/sysvault/docsfiles2/
Hanan